VZDELÁVANIE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV

vzdelavanie socprac

Ponúkame Vám výber vzdelávacích akcií, ktoré naša spoločnosť MENTA MEDIA s.r.o. organizuje, spoluorganizuje, zabezpečuje, alebo sa podiela na ich realizácii…

Informácia pre záujemcov o
CERTIFIKOVANÉ VZDELÁVANIE AKREDITOVANÉ
MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR

Na jednotlivé vzdelávacie programy sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa podmienky pre jednotlivé kurzy. Absolvent každého vzdelávacieho programu po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získa certifikát, ako potvrdenie vysokej školy o absolvovaní akreditovaného vzdelávania schváleného Akreditačnou komisiou Ministerstva školstva Slovenskej republiky
pre ďalšie vzdelávanie.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať.

 

Akreditovaný vzdelávací program:
01. Výcvik sociálnych poradcov
02. Výcvik supervízorov v sociálnej práci
03. Základy sociálnej práce
04. Sociálna práca so žiadateľmi o azyl a azylantmi
05. Terapeutické techniky v sociálnej práci
06. Sociálno – psychologický výcvik
07. Manažment v sociálnej práci
08. Sociálna práca so seniormi
09. Terénna sociálna práca a streetwork

 

Pripravované akreditované vzdelávacie programy:
01. Psychoprofylaxia pre sociálnych pracovníkov
02. Sociálna práca s rodinou
03. Mediácia pre oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
Vedecké štúdie zo sociálnej práce:
01. Malá štúdia o rodine
02. Sociálny podnik – základné tézy a východiská
03. Náčrt aktuálneho stavu dlhodobo nezamestnaných

 

Vedecké zborníky:
Aktuálnosť sociálnej práce pre dnešok

 

 

Chceme Vám vždy ponúknuť to najkvalitnejšie…